november 7, 2014

Stor studentdemonstration i Lund då universitet misslyckas med att visa klimatledarskap och ändra sin placeringspolicy

Idag, fredag 7 november, sammanträdde Lunds Universitets styrelse för att bland annat diskutera sin placeringspolicy för stiftelseförvaltning. Förhoppningen hos de över 1600 studenter och anställda som skrivit under uppropet Fossil Free Lunds Universitet var att denna skulle ändras, så att den utesluter innehav i bolag som utvinner kol, olja och fossilgas. Ca 150 studenter demonstrerade inför mötet i morse, men dagen blev en besvikelse då universitet misslyckades med att visa klimatledarskap och låter policyn förbli oförändrad.

I över ett års tid har kampanjen Fossil Free Lunds Universitet pressat universitetet att agera i frågan om att ändra sin placeringspolicy för stiftelseförvaltning, så att den utesluter innehav i företag som utvinner fossila bränslen. Dessa påtryckningar har tidigare i höst lett till att universitetet bland annat sålt den fond som innehåller omtvistade ryska Gazprom [1]. Över 1600 studenter och anställda har skrivit under namninsamlingen [2], som överlämnades till rektor Per Eriksson inför dagens styrelsemöte.

“Förhoppningen var givetvis att universitetet nu skulle ta studenternas och de anställdas krav på allvar och fatta ett beslut om att ändra placeringsdirektiven, men mötet blev en besvikelse”, säger Caroline Westblom, aktiv i kampanjen.

Inför mötet hade GES Invest [3], till följd av påtryckningarna från Fossil Free kampanjen och på uppdrag av donationsstyrelsen, granskat placeringsreglerna samt hur dessa tar hänsyn till universitetets värdegrund och ambitionen att bidra till en hållbar utveckling. De kom fram till att “exponeringen mot rena fossilbränslebolag är relativt liten i jämförelse med ledande investerare med diversifierade portföljer, men att stiftelserna troligtvis har möjligheten att väsentligt sänka kolintensiteten i sina portföljer”. Kommentaren till analysen inför mötet löd: “Donationsstyrelsen anför att Lunds universitet som förvaltare av stiftelseegendom har en förhållandevis liten organisation för förvaltningen av stiftelserna. Förvaltning genom påverkansarbete eller aktivt ägande bedöms därför inte som möjliga, om ens tillåtna, åtgärder i dagsläget […] Återstår den möjliga åtgärden att omvikta investeringsportföljen […]” [4]. Trots detta besked drog donationsförvaltningen slutsatsen att “nuvarande process för utvärdering av innehaven är ändamålsenlig, rationell och i samklang med universitetets värdegrund” och styrelsen gick alltså på denna linje på dagens möte och ändrar inte policyn.

“Detta är förstås skandal”, säger Caroline Westblom, och fortsätter “Lunds Universitet skriver i sin värdegrund att högre utbildning och forskning ska bidra till demokrati, hållbar utveckling och människors frigörelse från förtryck. Att placera pengar i företag som utvinner kol, olja och fossilgas går stick i stäv med dessa värderingar, då dessa bolags affärsidé är vad som driver på klimatförändringarna, vilka redan idag sätter människors liv på spel runt om i världen”.

“Dessutom bedriver Lunds Universitet mycket framgångsrik forskning inom klimatområdet. Att samtidigt placera pengar i kol, olje- och gasbolag är både oetiskt, omoraliskt och icke trovärdigt” säger Anna Ek, också aktiv i kampanjen Fossil Free Lunds Universitet.

Flera stora investerare i Sverige och världen har under den senaste tiden valt att ta ställning mot de moraliskt felaktiga och finansiellt riskfyllda investeringar som fossilindustrin innebär, bland annat Familjen Rockfeller [5], Andra AP-fonden [6], Svenska Kyrkan [7] och Örebro kommun [8]. Lunds Universitet misslyckas därmed helt med att visa ledarskap inom klimatfrågan menar de aktiva i kampanjen.

“Vi kommer förstås att fortsätta pressa universitet i frågan om att ändra direktiven. Nästa styrelsemöte är den 12 december och då samlas vi igen” säger Anna Ek.

###

Kontakt:

Caroline Westblom, caroline.westblom@gmail.com, 073 633 19 53

Aktiv i kampanjen Fossil Free Lunds Universitet

 

Bilder, Fotografer: Gavin McCrory, Caroline Westblom och Stefan Hilser

 

Noter för redaktörer:

[1] http://lundagard.se/2014/09/17/universitetet-saljer-av-gazprom/

[2] http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-lund-university

[3] GES Invest är ett företag som bl. a. stödjer kapitalägare och kapitalförvaltare i att utveckla och implementera integrerade placeringsstrategier som tar hänsyn till miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG).

[4] “Hur kapitalförvaltningen i anknutna stiftelser förhåller sig till universitetets värdegrund”, Dnr V 2014/1875

[5] http://www.nytimes.com/2014/09/22/us/heirs-to-an-oil-fortune-join-the-divestment-drive.html?_r=0

[6] http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/nyheter-och-pressmeddelanden/2014/andra-ap-fonden-avvecklar-agandet-i-ett-antal-fossilbolag/

[7] http://www.dn.se/debatt/repliker/god-avkastning-i-dubbel-bemarkelse/

[8] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6001232

 

 

FacebookTwitter