Text av Olov Källgarn

Screen Shot 2015-06-11 at 16.54.45

Den 4:e juni 2015 meddelade Västerås kommun att deras placeringar skulle bli fossilfria.  Så här säger Marléne Tamlin (MP), kommunalråd om beslutet:

Precis som vi som kommun är en stor konsument som genom tuffa krav i upphandlingspolicyn använder vår konsumentmakt för att påverka marknaden mot en hållbarare utveckling, ska vi ta uppdraget att förvalta västeråsarnas finansiella tillgångar på största allvar. Jag är därför mycket stolt och glad att vi genom de föreslagna formuleringarna i finanspolicyn fastslår att vi ska divestera för en fossilfri finansförvaltning.

Som vanligt, när en kommun inte ansluter sig till Fossil Free utan själva skriver defintionen av fossilfritt är det en tolkningsfråga. Till en början gäller detta kommunens pensionsfond och kulturfond på tillsammans 950 miljoner kr som skall placeras enligt följande:

Direkta innehav i bolag som i huvudsak ägnar sig åt gas- eller oljeproduktion är ej tillåtna. Aktiefonder med små innehav, mindre än 1% av pensionsfondens totala värde, av fossilrelaterade aktier är tillåtna, men fossilfria fonder ska prioriteras om avkastning och risk är på jämförbar nivå.

Fossilfria fonder skall alltså prioriteras om avkastning och risk är på jämförbar nivå. Då är ju den stora frågan – ÄR då avkastning och risk på jämförbar nivå för fossilfria fonder?  Svaret från oss är ett tveklöst JA! Såvida det inte är ett problem att fossilfritt går bättre, förstås..

Fossilfritt har gett högre avkastning tre år i rad

Vi kan börja med att titta på avkastning genom att jämföra världsindex MSCI ACWI (All Country World Index) med och utan fossila bränslen. Vilken går egentligen bäst?

Screen Shot 2015-06-11 at 16.56.30

I tre år har index utan fossila bränslen gått bättre än index med fossila bränslen.

Som synes har världsindex med och utan fossilt länge legat jämnt, men de senaste tre åren har index utan fossilbränslen år efter år gått bättre än index med fossilbränslen.

 

Risken att placera fossilfritt är minimal

Och risken då? Ja, den var 2013 enligt en uträkning från Aperio Group 0,013% högre när du utesluter fossila bränslen. Och det är inte för att fossilt är en bra investering, utan för att det alltid innebär en förhöjd risk att utesluta branscher eftersom riskspridningen blir mindre, om man inte kompenserar med andra. Men vi pratar alltså inte om en procent högre risk. Inte en promille högre – vi pratar en tiondels promille. Och detta var 2013. Med fluktuerande oljepriser, en historia av miljökatastrofer, utsläpp, olyckor och intermittenta oljekriser, och under 2014 och 2015 rekordförluster för flera stora bolag står knappast fossilbränslebranschen på några prispallar för riskfrihet.

Screen Shot 2015-06-11 at 16.58.39

Riskerna ökar också i takt med att fossilbolagen blir mer desperata att hitta nya fyndigheter; fracking ger exempelvis stora grundvattenproblem och risk för jordbävningar, och detta till höga energipriser. Så om något är riskabelt, så är det att fortsätta placera fossilt, både moraliskt och finansiellt.

 

I nuläget finns också ett allt rikare utbud av fossilfria fonder och gröna obligationsfonder att placera i, på grund av att allt fler efterfrågar det. Västerås har inget att förlora på att placera helt fossilfritt och allt att vinna.

 

Vi följer upp Västerås – put your money where your mouth is

Ett viktigt första steg mot divestering är alltså taget av Västerås – vi kommer med spänning att följa upp Västerås fondplaceringar så att de lever upp till policyn. Att ansluta sig till Fossil Free innebär ju att kommunen inom fem år skall ha fasat ut samtliga innehav i sin portfolio, och redovisa processen transparent. Vi hoppas på fortsatt bra dialog med Västerås kommun och att de vill göra detta trots att man i nuläget valt att använda egna formuleringar. Vi vill också uppmuntra Västerås att snart ta nästa steg och också modernisera sin policy också för stiftelsepengarna som staden förvaltar. Så här säger kommunalrådet Marléne Tamlin (MP) om det:

Vi kommer nu att gå vidare med att också se över och göra liknande skrivningar för våra donationsstiftelser. Eftersom beslut om donationsstiftelserna beslutas i kommunstyrelsen behövde vi först ha ett beslut om finanspolicyn i fullmäktige för att kunna gå vidare med dessa och då kunna hänvisa till att donationsmedel ska förvaltas på samma sätt som stadens egna medel

Uppmana din kommun att #divestera ur kol, olja och gas

Eftersom alltfler kommuner vill divestera men att det lätt blir tvetydiga eller alltför svaga formuleringar så är risken att arbetet behöver göras om. Ta kontakt med oss på Fossil Free via gofossilfree.org/se eller direkt med politiker i din kommun för att uppmana dem att ansluta sig till Fossil Free så minskar risken för kryphål och vi kan tillsammans fasa ut det fossila på riktigt. Hade Din kommun gjort det för tre år sen hade avkastningen varit bättre varje år – och utbudet av fossilfria fonder större på grund av efterfrågan. Ju fler som gör det, och ju tidigare, desto kraftigare blir signalen om att vi måste lämna kol, olja och gas i marken. Därför tackar vi Västerås kommun för denna policyändring som hjälper till att inte bara skapa efterfrågan för fossilfria fonder, utan också en marknad.

Vill du veta mer om hur en kommun kan gå tillväga för att ha fossilfria investeringar? Läs vår nyutgivna FAQ

Efter att allt fler kommuner och universitet på allvar börjar intressera sig för att divestera, har behovet av en FAQ uppkommit och nu hittar du en sådan på vår hemsida.

FacebookTwitter